• tt

    این ترجمه در مورد بناهای دوره ایلخانی در…

  • t

    هنر سفالگری دوره هخامنشی مانند عناصر هنری دیگر این دوره تأثیر پذیرفته از هنر اقوام دیگر است، اما هنر هخامنشی یک هنر تقلیدی صرف نبوده است؛ به خصوص کاسه سفالی زورقی هخامنشی که پیش از این دوره در محوطه های باستانی مثل کول تاریكه، چغامیش،شوش، عقرب تپه، قلعه رستم و غیره به دستآمده بود، ولی پیشرفت و تكامل آن را در دوره هخامنشی شاهد هستیم، به صورتی که از نظر ریختشناسی و گونه شناسی دارای تفاوت هایی با دوره های قبل از خود بوده است.کاسه های سفالی هخامنشی را می توان در استقرارهای مختلف این دوره از جمله سارد مشاهده کرد. دردوره ی هخامنشی سفال زورقی جایگزین ظروف محلی لیدی می شود و توسط اشراف و طبقه ی ممتاز جامعهی سارد این فرهنگ تازه معرفی شده، به کار گرفته شد و سپس مردم عادی این عادات و فرهنگ هخامنشی را تقلید کردند. صنعتگران ساردی از خاك محلی برای تولید این ظروف استفاده می-کردند و آن را به صورت محلی تولید کردند.یكی دیگر از مكان های قابل توجه در مورد کاسه های سفالی هخامنشی حسنلو IIIA است که انواع کاسه سفالی هخامنشی از آن به دست آمده است. همچنین یافت شدن کاسههای سفالی خاص هخامنشیان موسوم به گل لاله ای در شرق شاهنشاهی با توجه به کمبود داده های باستانشناسی این منطقه می تواند به عنوان سندی در راه بازسازی تاریخ هخامنشیان در این مناطق راه گشا باشد. هدف از این پژوهش معرفی سفال هخامنشی به دست آمده از مكان های باستانی آسیای میانه، ایران و آسیای صغیر
    است. این پژوهش بر اساس گردآوری اطلاعات و گزارشهای منتشر شده و همچنین مطالعات کتابخانهایی میباشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاسه های سفالی هخامنشی در سراسر این شاهنشاهی پراکنده شده بودند و کاسه های زورقی نمونه ی شاخص سفال هخامنشی محسوب می شده است.