پروپوزال اثر رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان دانشگاه

توضیحات محصول

سازمان وسيله و ابزار اجراي هدف هاي گوناگون اجتماعي و پديده اي همه جاگير است كه نيروي انساني جزء لاينفك آن محسوب مي شود و در واقع بزرگ ترين و مهم ترين سرمايه و دارايي هر سازماني نيروي انساني آن است. با چنين ديدگاهي در مورد نقش انسان در سازمان، فعاليت هاي سازماني در زمينة اداره امور كاركنان از واحد “کارگزینی” به “مدیریت منابع انسانی” تبدیل شدو آنچه در آغاز صرفاً به صدور حكم اشتغال و تنظيم دستمزدها اختصاص داشت، به برنامه اي براي رشد و شكوفايي كارمندان، خشنودي ازكار، بهبود كيفيت زندگي كاري و نظاير آن تغيير يافت (طوسی، 34:1376) .

 . امروزه اهميت عامل انساني ونقش منحصر به فرد او به منزله يك منبع استراتژيك و طراح ومجري نظامها و فرا گرد هاي سازماني از اهميت و جايگاه والاتر از گذشته داشته بطوريكه در تفكر سازماني پيشرفته از انسان به مثا به مهمترين منبع و دارائي يا به تعبيري مهمترين منبع توليد هر سازمان ياد مي شود .اغراق و گزافه نيست اگر بگوييم ،امروزه و در حال حاضر سازما نها براي بقاء، انتظام وبالندگي خود تلاش مي كنند تا از طريق منابع انساني فرهيخته و آگاه در گستره جهاني به رشدي سريع،بهبود مستمر،كارآمدي ، انعطاف وانطباق پذيري و آمادگي براي آينده (چا لشهاي آتي) از جايگاه ممتاز در عرصه فعاليت خود نايل شوند.

 ايجاد انگيزش امري است كه به عواملي مثل اهداف سازمان، ويژگيها، رفتار و انتظارات مديران ،سرپرستان و كاركنان و همچنين شرايط اقليمي، نوع سازمان و فناوري بستگي دارد و به همين دليل است كه استفاده از نظريه ها و تجربه هاي مختلف و مشابه ضرورت پيدا مي كند تا از اين طريق مديران بتوانند محيط كاري، انتظارات خود از كاركنان و ساير عوامل سازماني را درست بشناسند و سپس نظام انگيزشي مؤثري به وجود آورند. بنابراين، مديران حداقل به سه دليل بايد به رضايت شغلی کارکنان سازمان مربوط اهمیت دهند(رابینز، 16:1993-17).

 

با استناد مطالب بیان شده رابطه ای بین رضایت شغلی کارکنان و عملکرد آنان وجود دارد که در این تحقیق سعی شده تا رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و عملکرد آنها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان در سال 1393 مورد بررسی قرار بگیرد.

مطالب ارائه شده در این پروپوزال:

  1. مقدمه
  2. بیان مسئله
  3. ضرورت و اهمیت پژوهش
  4. اهداف(کلی و جزئی)
  5. فرضیه های پژوهش
  6. تعاریف و اصطلاحات(نظری و عملیاتی)
  7. پیشینه تحقیق (پژوهش های داخلی و خارجی)
  8. روش گردآوری اطلاعات
  9. پیش بینی مراحل اجرای تحقیق
  10. منابع و مراجع(فارسی و لاتین)

فایل ها :

فایل pdf پروپوزال (12 صفحه)

لازم به ذکر است این پروپوزال برای درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد ارائه شده است.

 

نظری بدهید