ابعاد و مؤلفه های علم تربیت دینی

توضیحات محصول

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تبیین ماهیت، ابعاد و مولفه های علم تربیت دینی است تا بتواند سهمی در افزایش دانشهای بنیادین در این حوزه معرفتی داشته باشد.

 روش : این پژوهش از نوع بنیادی- کاربردی  و روش مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع (اسنادی) است.

یافته ها: در این پژوهش مراد از علم تربیت دینی؛  علم تجربی یا انسانی است که از جهت گیری الهی برخوردار باشد و در راستای اهداف و انگیزه های دینی قرار گیرد. با این تعریف از تربیت دینی لازم است که در رأس تمامی مسائلی که پیش روی  نظام تعلیم وتربیت قرار گرفته است بر هماهنگی تربیت با فطرت انسان،تقدم تزکیه بر تعلیم، کرامت انسانی، معرفت و بصیرت ، عقلانیت و پیوند علم وعمل تاکید شود.

نتیجه گیری: تکیه انحصاری بر عقل وپیشرفتهای علمی راهگشا نیست؛ علم نیاز به هدف متعالی دارد به همین جهت حضور دین بخوبی احساس می شود. در این راستا؛ علم تربیت دینی به واسطه اندیشه توحیدی به انسان، برای موجودات ماهیت از اویی و به سوی اویی قائل است و با توجه به تعریف از انسان و تبیین خاص از نیازهای او، در راستای کمال انسان و قرب الهی است. پس جای تردید نیست که عالم تربیتی اگر منابع نقلی دین را، در کنار کاوشهای تجربی، دست مایه ی پژوهش علمی و نظریه پردازی قرار دهد به نتایجی می رسد که با ره آورد عالم غیر ملتفت به منابع دینی، متفاوت خواهد بود.

 

کلید واژگان : علم دینی، تربیت،  تکامل انسان، معرفت شناسی، روش شناسی

 

نظری بدهید