222

توضیحات محصول

در این تحقیق هدف بدست آوردن یک فرمول برای محاسبه آبشستگی در پایه پل ها با استفاده از یک سری پارامترها که ممکن است در محاسبه آبشستگی در پل ها موثر باشد است سوال اینجاست که آیا می توان آبشستگی در پل ها را با با این پارامترهای موجود تعیین کرد با استفاده از تجربیات محقق  13 پارامتر که مربوظ به  رودخانه های آمریکا می باشد ممکن است تاثیر گذار باشد پارامتر ها که به عنوان متغیر مستقل در رگرسیون عمل می کنند به صورت زیر هستند

Type, pier length, pier width, depth, velocity, skew, d16, d50, d84, d95, gradation, debris effect,up/down stream

همچنین متغیر پاسخ به عنوان ابشستگی (Scour depth) می باشد

این پروژه شامل فایل PDF و فایل SPSS مربوط به داده ها می باشد

نظری بدهید