t

توضیحات محصول

این فایل مقاله ای است در مورد هنر سفال سازی دوره هخامنشی که در مجله علمی تخصصی باستان شناسی یعنی کندوکاو انتشار یافته است. هنر سفال سازی دوره هخامنشی هنری بومی است که متاثر از پیشینه ساخت اشیای سفالی در سرزمین ایران دارد. یکی از اشیای سفالی که مورد استفاده به خصوص عموم مردم در دوره هخامنشی بود، کاسه های سفالی. در دوره هخامنشی انواع کاسه های لاله ای شکل، گرد، لبه تخت رایج بود. اما شاخص ترین آنها کاسه ی زورقی است که از سراسر شاهنشاهی هخامنشی این نوع کاسه به دست امده آست

نظری بدهید