بررسی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی و تعامل با مشتری اجتماعی در صنعت بانکداری

توضیحات محصول

بررسی مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی و تعامل با مشتری اجتماعی در صنعت بانکداری استان کردستان

مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی به عنوان فلسفه ارتباط کل شرکت با مشتریان بر پایه وب سایت و در کل  فضای مجازی در تعامل دو طرفه شرکت و مشتریان تعریف شده است. احاطه کامل زندگی فردی و سازمانی توسط تکنولوژی، اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی را ضروری ساخته است. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر تعامل دو طرفه با مشتریان در صنعت بانکداری استان کردستان پرداخته است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی- توسع ه­ای و بر اساس نحوه­ ی گردآوری داده­ ها میدانی-پیمایشی است. براساس نحوه ­ی تجزیه و تحلیل داده­ ها از نوع همبستگی می باشد. جهت جمع آوری داده ­ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و همچنین از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روایی سوالات پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان شعب بانک ملی در شهرستان مریوان می باشد. روش نمونه­گیری، تصادفی ساده می باشد. نتایج حاکی از تاثیرگذاری متغیرهای رضایت شفاهی، عملکرد CRM، تعهد موثر بر تمایل به تعامل و در نهایت بر تعامل می­باشد.

کلید واژه: مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، رضایت شفاهی، تعهد، تمایل به تعامل،وب سایت

قسمتهای مقاله :

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • پیشینه موضوع و مبانی نظری

 • فرضیات پژوهش
 • مدل مفهومی
 • یافته ها
 • آزمون نرمال بودن داده­ها

 • آزمون کایزر-میر-اولکین(KMO) و بارتلت(Bartlett)
 • آزمون فرضیات
 • بحث و نتیجه ­گیری

 • منابع و مآخذ

فایل مقاله: 

یک عدد فایل پی دی اف (17 صفحه)

لازم به ذکر است این پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد برای درس مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ارائه شده است.

نظری بدهید