sample

توضیحات محصول

آزمونی برای تعيین وجود همخطی چندگانه با استفاده از اطلاع کولبک- لیبلیر

در رگرسیون چندگانه چنانچه در بین دو یا چند متغیر مستقل همبستگی وجود داشته باشد موجب همخطی می شود که همخطی شرایطی است که موجب اختلال در استنباط های آماری میشود. برای تشخیص همخطی راه های متعددی مانند بررسی مقادیر ویژه و شاخصهای وضعیت انند   VIFوtolerance وجود دارد؛ که مقادیر ویژه نزدیک صفر وشاخصهای وضعیت بزرگ نشاندهنده احتمال همخطی در بین متغیرهای مستقل می باشد . اما سوالی که مطرح می شود این است که این معیارها تا چه اندازه باید بزرگ ویا کوچک باشند؟ برای رفع این مشکل ما بر اساس اطلاع کولبک-لیبلیر که فاصله بین دو مدل را بررسی می کند  آزمونی را طراحی می کنیم که وجود همخطی را مشخص می کند.

فهرست

عنوان

چکیده

1       مقدمات

1.1   رگرسیون چیست؟

  2.1  مدل رگرسیونی چند گانه در فرم ماتریسی

3.1  اثر خطاهای نرمال بر خواص برآورد کننده ها

4.1  باقیمانده

5.1  ضریب همبستگی چندگانه

 6.1 فرضیات رگرسیون خطی

7.1  آزمون استقلال خطاها

2       همخطی چندگانه

1.2 منشاءهای همخطی چندگانه

2.2 آثار همخطی چندگانه

3.2  انواع همخطی

4.2 تشخیص همخطی

5.2 نتایج همخطی

6.2 علل همخطی

    3         اطلاع کولبک-لیبلیر

1.3 تعریف

2.3 خواص اطلاع کولبک-لیبلیر

3.3 مثالهایی از اطلاع کولبک-لیبلیر

4.3 نوع دیگری از اطلاع کولبک-لیبلیر(آنتروپی)

5.3 یک فرم تابعی از اطلاع کولبک-لیبلیر

6.3 امید ریاضی لگ-درستنمایی وبرآورد های متناظر آن

7.3 مثالی برای امید لگ-درستنمایی درتوزیع نرمال

4  آزمونی برای تعین وجود همخطی در جامعه

1.4 همخطی چگونه پدید می آید

2.4  یک اطلاع تقریبی از همخطی

3.4 اطلاع متقابل برای توزیع نرمال چند متغیره

4.4  مثالی کاربردی از آزمون همخطی

5 پیوستها

I.                    جدول مربوط به مقادیر Т(X)

II.                 داده های مربوط به نیروی دریایی ایالات متحده

 

6   منابع

نظری بدهید